Giới Nấm

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Giới Nấm, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Giới Nấm:
Nấm là sinh vật thuộc dạng tế bào nhân thực. Cơ thể có thể là đơn bào hoặc đa bào dạng sợi, có thành kitin (trừ một số ít có thành xenlulôzơ), không có lục lạp. Sống dị dưỡng hoại sinh, kí sinh, cộng sinh (địa y). Sinh sản chủ yếu bằng bào tử không có lông và roi. Các dạng nấm điển hình bao gồm nấm men, nấm sợi, chúng khác nhau về nhiều đặc điểm.
Ngoài ra, người ta còn ghép địa y (là cơ thể cộng sinh giữa nấm với tảo hoặc vi khuẩn lam) vào giới Nấm. Nấm men Đơn bào, sinh sản bằng nảy chồi hoặc phân cắt. Đôi khi các tế bào dính nhau tạo thành sợi nấm giả. (Nấm men) Nấm sợi Đa bào hình sợi, sinh sản vô tính và hữu tính. (Nấm mốc, nấm đảm) Nấm Hình 3.2. Sơ đồ các dạng nấm.