Vận chuyển chủ động (sự vận chuyển tích cực)

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Vận chuyển chủ động (sự vận chuyển tích cực), nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Vận chuyển chủ động (sự vận chuyển tích cực):
1. Hiện tượng – Ở một loài tảo biển, nồng độ tốt trong tế bào tạo cao gấp 1000 lần nồng độ iốt trong nước biển, nhưng tốt vẫn được vận chuyển từ nước biển qua màng vào trong tế bào tảo. Tại ống thận, tuy nồng độ glucôzơ trong nước tiểu thấp hơn trong máu (1,2g/1) nhưng glucôzơ trong nước tiểu vẫn được thu hồi trở về máu. Dựa vào sơ đồ 18.2, hãy giải thích các hiện tượng nêu ở trên.
ATP ADP 2. Kết luận Vận chuyển chủ động là hình thức tế bào có thể chủ Cơ chất động vận chuyển các chất qua màng nhờ tiêu dùng năng Prôtêin. lượng ATP. Tế bào hấp thụ màng nhiều phần tử ngược chiều Màng ADP građien nồng độ như : đường, axit amin để bổ sung cho kho Prôtêin màng Prôtêin màng Phân tử cơ chất dự trữ nội bào. Một số ion kết hợp với cơ chất tự quay trong màng được giải phóng cần vận chuyển vào trong tế bào nhu : Na+, K+, Ca2+, Cl-, HPO42- cũng được tế bào.
Hình 18.2. Cơ chế vận chuyển tích cực bơm chủ động vào tế bào để dự trữ. Tế bào cũng có thể loại bỏ những phần tử ngược chiều građien nồng độ. Vận chuyển chủ động cũng tham gia vào nhiều hoạt động chuyển hoá, ví dụ như hấp thụ và tiêu hoá thức ăn, bài tiết và dẫn truyền xung thần kinh. Vận chuyển chủ động cần phải có các kênh prôtêin màng. Mỗi loại prôtêin có thể vận chuyển một chất riêng hay một prôtêin có thể đồng thời vận chuyển cùng một lúc hai chất cùng chiều hoặc ngược chiều.