Viết phương trình phản ứng chứng minh tính chất của các chất liên quan đến nhóm halogen

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Viết phương trình phản ứng chứng minh tính chất của các chất liên quan đến nhóm halogen, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Viết phương trình phản ứng chứng minh tính chất của các chất liên quan đến nhóm halogen:
Bài 21: Viết phương trình phản ứng chứng minh: a) Clo có tính oxi hóa mạnh. b) Clo vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa. c) Brom có tính khử. d) HCl là một axit, có tính khử, có tính oxi hóa. e) Tính oxi hóa của halogen giảm dần từ F2 đến I2. f) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo F Cl Br I. g) HCl có thể tham gia phản ứng oxi hóa – khử với vai trò: chất khử, chất oxi hóa, môi trường. h) HCl có thể tham gia phản ứng trao đổi. i) HBr có thể khử H2SO4 đến SO2.
Bài 22: Viết 5 phương trình phản ứng chứng minh HCl có tính khử. Bài 23: Chứng minh iot có tính oxi hóa mạnh nhưng yếu hơn các halogen khác. Bài 24: Chứng minh iot có tính oxi hóa mạnh nhưng yếu hơn axit sunfuric đặc. Bài 25: Bằng những phản ứng hóa học, hãy chứng minh clo có tính oxi hóa mạnh hơn brom và iot. Bài 26: Viết 2 phản ứng hóa học có thể minh họa cho nhận định: flo là một phi kim mạnh hơn clo. Bài 27: Chứng minh brom có tính oxi hóa mạnh nhưng yếu hơn axit sunfuric đặc.