Tính phần trăm khối lượng của đồng vị trong hợp chất

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Tính phần trăm khối lượng của đồng vị trong hợp chất, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Tính phần trăm khối lượng của đồng vị trong hợp chất:
Khi tính phần trăm khối lượng của đồng vị: Trước tiên phải tìm được % số nguyên tử của đồng vị đó. Xét 1 mol phân tử có bao nhiêu mol đồng vị. Tính khối lượng của đồng vị bằng cách lấy số khối của đồng vị đó nhân với số mol đã tìm ở trên. Tính phân tử khối trung bình của chất chứa đồng vị. % khối lượng của đồng vị = khối lượng đồng vị nhân 100% rồi chia cho phân tử khối trung bình.
Bài 1: Nguyên tử khối trung bình của brom là 79,91. Brom có 2 đồng vị, trong đó đồng vị Br chiếm 54,5% số nguyên tử. a) Tính nguyên tử khối của đồng vị còn lại. b) Tính % khối lượng của đồng vị Br có trong phân tử HBRO4. Hướng dẫn giải Xét 1 mol HBrO4 có 1 mol Br = Số mol đồng vị Br = 1.54,5% = 0,545 Khối lượng đồng vị Br = 0,545.79 = 43,055g Khối lượng HBrO4 = 1.(1 + 79,91 + 16.4) = 144,91g khối lượng của đồng vị Br có trong phân tử HBrO4.
Cách giải trên mặc dù cho kết quả 30,05% không sai lệch nhiều so với 29,712% nhưng nó không những sai về mặt bản chất mà còn sai về giá trị. Bài 2: Nguyên tử khối trung bình của nguyên tổ kali là 39,1. Trong tự nhiên kali có 2 đồng vị là K và K. a) Tính % số nguyên tử của mỗi đồng vị. b) Tính % khối lượng của đồng vị K trong K20. Hướng dẫn giải a) Gọi x, y lần lượt là % số nguyên tử của K và K Vậy K chiếm 95% còn K chiếm 5% số nguyên tử. b) Xét 1 mol K2O có 2 mol K Bài 3: Nguyên tử khối trung bình của clo 35,5. Clo có 2 đồng vị là Cl và Cl. a) Tính % số nguyên tử của mỗi đồng vị. b) Tính % khối lượng của Cl có trong NaClO4.
Bài 7: Trong tự nhiên lưu huỳnh tồn tại dưới dạng 4 đồng vị là: s (95,04%); s (0,74%); S (4,2%) và S (0,02%). a) Tính nguyên tử khối trung bình của lưu huỳnh. b) Có bao nhiêu phần trăm về khối lượng của S chứa trong natri thiosunfat NaSO3 c) Có bao nhiêu phần trăm về khối lượng của S chứa trong nhôm sunfat Al(SO4)3. Bài 8: Sắt có các đồng vị sau: Fe (5,84%); Fe (91,68%); Fe (2,17%); Fe (0,31%). a) Tính nguyên tử khối trung bình của Fe. b) Có bao nhiêu phần trăm về khối lượng của Fe chứa trong oxit sắt từ Fe3O4? Bài 9: Nguyên tố oxi có 3 đồng vị là O, O và O trong đó O chiếm 99,7568% số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của oxi là 16,0045. a) Xác định % số nguyên tử của O và 180. b) Tính % khối lượng của O trong H2SO, biết nguyên tử khối của H = 1, S = 32.
Bài 12: Có hai đồng vị bền là H (kí hiệu là H) và H (kí hiệu là D). a) Viết các loại công thức phân tử hiđro có thể có và tính phân tử khối của mỗi loại phân tử đó. b) 1 lít hiđro giàu đơteri (H) ở điều kiện tiêu chuẩn nặng 0,1 gam. Tính thành phần phần trăm khối lượng từng đồng vị trong phân từ hiđro. Hướng dẫn giải a) Các loại phân tử hiđro có thể có là HH (M = 2), HD (M = 3), DD (M = 4). b) 1 lit hiđro giàu đơteri (H) ở điều kiện tiêu chuẩn nặng 0,1 gam = 22,4 lit có khối lượng 2,24g. Nguyên tử khối trung bình của loại hiđro này là 1,12 x + y = 100 Gọi x, y là % số nguyên tử của H và D 1x + 2y → H chiếm 88% và D chiếm 12% số nguyên tử trong phân tử hiđro 78,57% trong phân tử hiđro 21,43% Bài 13: Cho hợp chất XY2 tạo bởi hai nguyên tố X, Y. Y có hai đồng vị là Y chiếm 55% số nguyên tử Y và đồng vị Y. Trong XY2, phần trăm khối lượng của X là bằng 28,45%. Tính nguyên tử khối trung bình của X, Y.