Xác định hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm của hai chu kì liên tiếp dựa vào tổng số hiệu nguyên tử

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xác định hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm của hai chu kì liên tiếp dựa vào tổng số hiệu nguyên tử, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Xác định hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm của hai chu kì liên tiếp dựa vào tổng số hiệu nguyên tử:
Giả sử hai nguyên tố là X và Y. Dựa vào bảng trên, ta nhận thấy: Nếu X, Y thuộc chu kì nhỏ thì ZY – ZX = 8. Nếu X, Y thuộc chu kì lớn thì ZY – Zx = 18 hoặc ZY – ZX = 32.
Bài 1: A và B là hai nguyên tố ở cùng một nhóm và thuộc hai chu kì liên tiếp. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử của A, B bằng 32. Viết cấu hình electron của A, B và ion của chúng. Bài 2: Cho hai nguyên tố X và Y cùng nằm trong một nhóm A của hai chu kì liên tiếp. Tổng số đơn vị điện tích hạt nhân của X và Y là 24. a) Xác định các nguyên tố X, Y và viết cấu hình electron của chúng b) Sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng tính phi kim. Hướng dẫn giải a) Ta có Cấu hình electron của S: 1s2 2s2 2p 3s2 3p Cấu hình electron của O: 1s 2s2 2p. b) Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì tính phi kim giảm Tính phi kim của S O. Bài 3: Hai nguyên tố X, Y ở hai chu kì liên tiếp nhau trong một nhóm A có tổng điện tích hạt nhân là 4,806.10 Culong. Xác định tên của X và Y.
Bài 4: X và Y là hai nguyên tố cùng nằm trong cùng một nhóm A của 2 chu kì liên tiếp và có tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử là 52. Hãy lập luận để xác định vị trí X, Y trong bảng tuần hoàn. Hướng dẫn giải Vì ZY + ZX = 52 nên xét 3 trường hợp : Trường hợp 1 Cấu hình electron của Y (nhóm IIB) Cấu hình electron của X (nhóm IVB) loại vì khác nhóm. Trường hợp 2: Cấu hình electron của Y Y ở ô 35, chu kì 4, nhóm VIIA Cấu hình electron của X X ở ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA Nhận Trường hợp 3 Cấu hình electron của Y Y thuộc nhóm VIB Cấu hình electron của X X thuộc nhóm VIIIA Loại vì khác nhóm.