Xác định loại liên kết và so sánh độ phân cực của liên kết dựa vào hiệu độ âm điện

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xác định loại liên kết và so sánh độ phân cực của liên kết dựa vào hiệu độ âm điện, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Xác định loại liên kết và so sánh độ phân cực của liên kết dựa vào hiệu độ âm điện:
Liên kết cộng hóa trị không cực. Liên kết cộng hóa trị có cực (phân cực). Liên kết ion. Ax càng lớn thì liên kết càng phân cực. Bài 1: Dựa vào hiệu độ âm điện của các nguyên tố, hãy xác định loại liên kết trong các chất sau đây: O2, AlCl3, KF, BaO, CaCl2, Al2O3, NaCl, MgCl2, HBr, H. Hướng dẫn giải Phân tử Loại liên kết Liên kết cộng hóa trị không cực Liên kết cộng hóa trị có cực Liên kết ion Liên kết cộng hóa trị có cực Liên kết cộng hóa trị có cực Liên kết cộng hóa trị không cực.
Bài 2: Dựa vào hiệu độ âm điện hãy so sánh độ phân cực của liên kết trong phân tử các chất sau: H2S, CH4, NH3, MgO, CaS, KF, H2O, BaF2, Cl2, CsBr. Hướng dẫn giải Ax càng lớn thì liên kết càng phân cực Độ phân cực của liên kết trong phân tử. Bài 3: Dựa vào hiệu độ âm điện, hãy sắp xếp theo chiều giảm dần độ phân cực của liên kết trong phân tử các chất sau: BaO, MgCl2, CH4, AlN, N2, KBr, AlI3. Ax càng lớn thì liên kết càng phân cực Chiều giảm dần độ phân cực của liên kết trong các phân tử. Bài 4: Hãy cho biết loại liên kết trong các phân tử Bài 5: Dựa vào hiệu độ âm điện, hãy xác định loại liên kết trong các ion và phân tử sau: NaHS, HClO, HSO4, HCO3, NO3.