Nêu tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Nêu tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Nêu tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố:
Nguyên tố là kim loại hay phi kim. Hóa trị cao nhất với oxi. Hóa trị với hiđro. Công thức của oxit cao nhất, hiđroxit tương ứng. Công thức của hợp chất khí với hiđro (nếu là phi kim). Oxit cao nhất và hiđroxit có tính axit hay tính bazơ. Lưu ý : Kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ có thể tạo được hợp chất với H nhưng không phải ở trạng thái khí mà là chất rắn. Ví dụ NaH, CaH … Những chất này bị thủy phân trong nước tạo thành dung dịch bazơ và giải phóng khí H2.
Bài 1: Cho nguyên tố X có Z = 15. a) Xác định vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn. Giải thích? b) Nêu tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X. Hướng dẫn giải a) Cấu hình electron của X X ở ô số 15 vì Z 15, chu kì 3 vì có 3 lớp electron, nhóm VA vì có 5 electron lớp ngoài cùng và electron cuối cùng điền vào phân lớp p. b) X là photpho P là phi kim. Hóa trị cao nhất với oxi là V. Hóa trị với hiđro là III. Hợp chất oxit cao nhất là PO, hiđroxit ương ứng là H3PO4. Hợp chất khí với hiđro là PH3. PO và HPO có tính axit.
Bài 2: Cho nguyên tố Y có 6 electron ở lớp ngoài cùng và thuộc chu kì 3. Hãy nêu tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố Y. Hướng dẫn giải Y có 6 electron ở lớp ngoài cùng và thuộc chu kì 3 Cấu hình electron của Y: 1s 2s 2p 3s 3p Y là lưu huỳnh. Tính chất hóa học cơ bản của S: + S là phi kim + Hóa trị cao nhất với oxi là VI. + Hóa trị với hiđro là II. + Hợp chất oxit cao nhất là SO, hiđroxit tương ứng là HSO. + Hợp chất khí với hiđro là HS. + SO và H2SO có tính axit.
Bài 3: Cl có Z = 17. a) Nêu hóa trị cao nhất của Cl trong hợp chất với oxi và hiđro. b) Nếu công thức hợp chất oxit cao nhất, hợp chất khí với hiđro, hiđroxit tương ứng của clo. Hướng dẫn giải a) Cấu hình electron của Cl: 1s 2s 2p 3s 3p Cl có 7 electron ở lớp ngoài cùng = Cl có hóa trị cao nhất với O là VII, hóa trị với hiđro là I. b) Oxit cao nhất là ClO hợp chất khí với hiđro là HCl, hiđroxit tương ứng là HClO.
Bài 4: Nguyên tố X thuộc nhóm IIA, nguyên tố Y thuộc nhóm VIIA. Nêu tính chất hóa học cơ bản của X, Y. Hướng dẫn giải – Tính chất hóa học cơ bản của X: + X là kim loại. + Hóa trị cao nhất với oxi là II. + Hợp chất oxit cao nhất là XO, hiđroxit là X(OH); + XO và X(OH) có tính bazơ. Tính chất hóa học cơ bản của Y: + Y là phi kim. + Hóa trị cao nhất với oxi là VII. + Hóa trị với hiđro là I. + Hợp chất oxit cao nhất là YO hiđroxit tương ứng là HYO + Hợp chất khí với hiđro là HY. + YO và HYO có tính axit.