Kích thước và khối lượng nguyên tử

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Kích thước và khối lượng nguyên tử, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Kích thước và khối lượng nguyên tử:
Khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng của các hạt proton, nơtron, electron. Do khối lượng electron quá nhỏ bé so với khối lượng của proton và nơtron nên khối lượng nguyên tử tập trung hầu hết ở hạt nhân và một cách gần đúng có thể xem khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng của các hạt prôton và nơtron. Điện tích của proton là q; điện tích của electron là q; điện tích của nơtron là q.
Đường kính nguyên tử khoảng 101°m. Đường kính hạt nhân nguyên tử khoảng 10 nm. Đường kính của electron và proton còn nhỏ hơn nhiều, khoảng 10 nm. Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hiđro có bán kính khoảng 0,053 nm. Khi tính bán kính nguyên tử hoặc khối lượng riêng, cần áp dụng các công thức sau: Thể tích V Khối lượng riêng D Số Avogadro 1 mol nguyên tử chứa 6,02.102 nguyên tử; 1 mol phân tử chứa 6,02.10 phân tử.
Bài 1: Cho biết 1u nguyên tử khối của oxi bằng 15,999. Hãy tính khối lượng của một nguyên tử oxi ra kg. Hướng dẫn giải Nguyên tử khối của oxi bằng 15,999 Bài 2: Cho biết khối lượng nguyên tử của C gấp 11,905 lần khối lượng nguyên tử của hiđro. Hãy tính khối lượng nguyên tử của hidro ra theo u và gam. Biết rằng nguyên tử khối của C bằng 12. Bài 3: Kết quả phân tích cho thấy trong phân tử hơi H2O có 88,809% O và 11,191% H theo khối lượng. Biết nguyên tử khối của O là 15,999. Hãy xác định nguyên tử khối của hidro.
Bài 4: Nguyên tử Na (11e, 11p, 12n). Nguyên tử Al (13e, 13p, 14n). a) Hãy tính khổi lượng của các nguyên tử trên. b) Tính tỉ số khối lượng nguyên từ so với khối lượng hạt nhân. Từ đó có thể coi khối lượng nguyên tử thực tế bằng khối lượng hạt nhân được không? Bài 6: Cho biết khối lượng nguyên tử của một loại đồng vị Fe là 8,96.102 gam. Xác định số khối, số n, nguyên tử khối của loại dồng vị trên biết nó có Z = 26.
Bài 11: Cho rằng hạt nhân nguyên tử và nguyên tử H đều có dạng hình cầu. Hạt nhân nguyên tử hiđro có bán kính gần đúng bằng 10nm, bán kính nguyên tử hiđro bằng 0,053 nm. Hãy tính và so sánh thể tích nguyên tử hiđro với thể tích của hạt nhân nguyên tử hiđro. Bài 12: Tính bán kính gần đúng của nguyên tử Ca, biết rằng thể tích của 1 mol Ca tinh thể bằng 25,87 cm và trong tinh thể các nguyên tử Ca chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là các khe trống.