Số hạt trong phân tử, ion

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Số hạt trong phân tử, ion, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Số hạt trong phân tử, ion:
Số hạt trong phân tử bằng tổng số hạt trong các nguyên tử. Số hạt trong cation R bằng tổng số hạt của nguyên tử R – n. Số hạt trong anion X bằng tổng số hạt của nguyên tử X + n. Đối với cation Bài 1: Tổng số hạt (p, n, e) trong phân tử MX2 là 96; trong đó, số hạt mang điện gấp hai lần số hạt không mang điện và số hạt mang điện âm của M bằng số hạt mang điện dương của 2 nguyên tử X. Xác định công thức phân tử MX2. Biết Z của C = 6, O = 8, Na = 11, Al = 13, P= 15, S = 16. Hướng dẫn giải Gọi P, E, N lần lượt là số p, số e, số n của M còn P’, E’, N’ lần lượt là số p, số e, số n của X.
Bài 2: Phân tử MX2 có tổng các loại hạt bằng 96. Nguyên tử M có số khối gấp đôi số proton. Nguyên tử X có tổng các loại hạt bằng 18. Xác định số hiệu nguyên tử của M, X. Hướng dẫn giải Nguyên tử X có 2Z + N = 18 N = 18 – 2Z Phân tử MX2 có tổng các loại hạt bằng 96 Mà M lại có Z’ + N’ = 2Z’ = Z’ = N’ Vậy số hiệu nguyên tử của M là 20, của X là 6. Bài 3: Cho hợp chất MX2. Trong phân tử MX2, tổng số hạt proton, nơtron, electron là 140 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số khối của nguyên tử X lớn hơn số khối của nguyên tử M là 11. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong X nhiều hơn trong M là 16. Xác định nguyên tố M, X và viết công thức MX2.
Bài 4: Cho hợp chất M2X. Trong phân tử M2X, tổng số hạt proton, notron, electron là 140 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 23. Tổng số hạt proton, notron, electron trong M nhiều hơn trong X là 34. Xác định nguyên tố M, X và viết công thức của M,X. Bài 5: Hợp chất Y có công thức MX2 trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Trong hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong hạt nhân X số notron bằng số proton. Tổng số proton trong MX, là 58. a) Tìm AM và Ax. b) Xác định công thức phân tử của MX2.
Bài 6: Tổng số hạt cơ bản trong cation Y là 73. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 17. Xác định nguyên tố Y. Hướng dẫn giải Tổng số hạt cơ bản trong cation Y là 73 → Tổng số hạt cơ bản trong Y là 73 + 3 = 76 Trong Y tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 17 Trong Y, tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là: 17 + 3 = 20 Bài 7: Có hợp chất MX3. Cho biết tổng số hạt p, n, e là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Nguyên tử khối của M kém hơn của X là 8. Tổng 3 loại hạt trên trong ion X nhiều hơn trong ion M là 16. Hãy xác định nguyên tố M, X?
Bài 8: Một hợp chất có công thức phân tử MX2. Tổng số các hạt trong hợp chất là 186, trong đó số hạt mang điện nhiểu hơn số hạt không mang điện là 54. Nguyên tử khối của M lớn hơn của X là 21. Tổng số 3 loại hạt trong M nhiều hơn trong X là 27. Xác định số khối của M và X. Hướng dẫn giải Nguyên tử khối của M lớn hơn của X là 21 Tổng số 3 loại hạt trong M2 nhiều hơn trong X là 27 Bài 9: Cho biết tổng số electron trong ion XY là 42. Trong các hạt nhân của X cũng như Y số proton bằng số notron. Xác định số khối của X, Y và công thức của ion trên. Biết số khối của X gấp đôi của Y.