Đồng vị, tính nguyên tử khối trung bình hoặc phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Đồng vị, tính nguyên tử khối trung bình hoặc phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Đồng vị, tính nguyên tử khối trung bình hoặc phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị:
Nguyên tử khối trung bình Trong đó A1, A2, … là số khối của đồng vị 1, đồng vị 2, … Còn x, y, … là % số nguyên tử hoặc số nguyên tử của đồng vị 1, đồng vị 2, … Khi tính phần trăm số nguyên tử của đồng vị có thể tính theo 2 cách: Cách 1: Gọi x, y lần lượt là % số nguyên tử của 2 đồng vị có số khối A1, A2 x + y = 100 Giải hệ phương trình ta được x, y. Cách 2: Gọi x là % số nguyên tử của đồng vị thứ nhất = % số nguyên tử của đồng vị thứ hai là 100 – x Giải phương trình ta được x.
Bài 1: Cho các nguyên tử sau đây: A, B, C, D, E, F. Hãy cho biết ở trên có bao nhiêu nguyên tố hóa học và mỗi nguyên tố có bao nhiêu đồng vị? Hướng dẫn giải Có 3 nguyên tố hóa học. Nguyên tố thứ nhất có 2 đồng vị là A, E; nguyên tố thứ hai có 3 đồng vị là C, D, F; nguyên tố thứ ba là B. Bài 2: Oxi có 3 đồng vị: O (99,757%); O (0,039%); O (0,204%). a) Tính nguyên tử khối trung bình của oxi. b) Tính số nguyên tử mỗi loại đồng vị khi có 5 nguyên tử O. c) Hỏi có thể tạo thành bao nhiêu loại phân tử oxi.
Bài 11: Trong tự nhiên, hiđro có hai đồng vị bền là H (99,984%) và H (0,016%); Clo có hai đồng vị là: Cl (75,77%) và Cl (24,23%). a) Tính nguyên tử khối trung bình của mỗi nguyên tố. b) Có thể có bao nhiêu loại phân tử HCl khác nhau tạo nên từ hai đồng vị của hai nguyên tố trên. Tính phân tử khối của mỗi loại phân tử đó. Hướng dẫn giải Có 4 loại phân tử HCI khác nhau, đó là HCl Bài 12: Nguyên tố Magie có 3 đồng vị khác nhau ứng với số khối và thành phần % số nguyên tử tương ứng như sau: Mg (78,99%); Mg (10,00%) và Mg (11,01%) a) Tính nguyên tử khối trung bình của Mg. b) Giả sử trong hỗn hợp trên có 500 nguyên tử Mg thì số nguyên tử tương ứng của hai đồng vị còn lại là bao nhiêu?
Bài 14: Nguyên tố Mg có 3 loại đồng vị có số khối lần lượt là: 24, 25, 26. Trong số 2000 nguyên tử Mg thì có 1572 đồng vị 24 và 202 đồng vị 25, còn lại là đồng vị 26. Hãy tính nguyên tử khối trung bình của Mg. Hướng dẫn giải Số nguyên tử đồng vị 2ºMg là 2000 – 1572 – 202 = 226 Bài 15: Bo trong tự nhiên có hai đồng vị bền: 10B và B. Mỗi khi có 4860 nguyên tử B thì có bao nhiêu nguyên tử đồng vị B. Biết nguyên tử khối trung bình của B bằng 10,81. Hướng dẫn giải Gọi x là số nguyên tử đồng vị Bài 16: Biết trong tự nhiên brom có 2 đồng vị là Br và Br, nguyên tử khối trung bình của brom là 79,91. Tìm số nguyên tử của từng đồng vị trong tổng số 4000 nguyên tử brom.
Bài 24: Nguyên tố Argon có 3 loại đồng vị có số khối bằng 36; 38 và A. Phần trăm số nguyên tử tương ứng của 3 đồng vị lần lượt bằng 0,34%; 0,06% và 99,6%. Biết 1000 nguyên tử Ar có khối lượng 39980đvC. a) Tính khối lượng nguyên tử trung bình của Ar. b) Tính giá trị của A. Hướng dẫn giải a) Khối lượng nguyên tử trung bình của Ar là: 39980/1000 = 39,98 b) 39,98 = A = 40 100 Bài 25: Nguyên tố R có hai đồng vị X và Y. Tỉ lệ số nguyên tử của X : Y là 9 : 91. Tổng số hạt trong nguyên tử của X bằng 32. X nhiều hơn Y là 2 notron. Trong Y số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không mang điện. Tính nguyên tử khối trung bình của R.