Viết phương trình biểu diễn sự tạo thành ion

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Viết phương trình biểu diễn sự tạo thành ion, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Viết phương trình biểu diễn sự tạo thành ion:
Viết phương trình biểu diễn sự tạo thành các ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng: Na+, Mg2+, Fe3+, Al3+, K+, Cl-, O2-, N3-, S2-, P3-. Hướng dẫn giải.