Tìm giao tuyến của mặt phẳng (a) với mặt phẳng (b) biết (a) qua điểm A và song song với mặt phẳng (c)

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tìm giao tuyến của mặt phẳng (a) với mặt phẳng (b) biết (a) qua điểm A và song song với mặt phẳng (c), nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tìm giao tuyến của mặt phẳng (a) với mặt phẳng (b) biết (a) qua điểm A và song song với mặt phẳng (c):
BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành tâm H. Mặt phẳng (P) đi qua H và song song với (SAB). Tìm giao tuyến của a) Mặt phẳng (P) và mặt phẳng (ABCD). b) Mặt phẳng (P) và mặt phẳng (SBC). a) Giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt phẳng (ABCD). EF qua H (ABCD) (SAB) = AB = (P)(ABCD) = EF với EF || AB (P) n (ABCD) = H. b) Giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt phẳng (SBC).
Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là điểm bất kỳ trên AB. Gọi (a) là mặt phẳng qua M và Song song với (SBC). Tìm giao tuyến của (a) với cắt mặt của hình chóp. Bài 3. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’CD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AD, A’D’. Xác định giao tuyến của (MNP) và các mặt (A’B’C’D’), (AA’B’B).
Ta có: M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AD, A’D’. (MNP) || (BDD’B’). Suy ra (MNP)(ABB’A’) = MQ. Bài 4. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (H, d) và mặt phẳng (ABC) trong đó H là trung điểm A’B’, d là giao tuyến của hai mặt phẳng (ABC) và mặt phẳng (A’BC).
Bài 5. Cho tứ diện ABCD gọi M, N lần lượt là trung điểm cạnh AB và CD, E là điểm chia BC theo tỉ số . Trên đoạn thẳng AM lấy điểm H. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (P) đi qua HВС và Song song với mặt phẳng (MNE). Tìm giao tuyến của a) Mặt phẳng (P) và mặt phẳng (BCD). b) Mặt phẳng (P) và mặt phẳng (ABD).