Tập hợp con và hai tập hợp bằng nhau

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Tập hợp con và hai tập hợp bằng nhau, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Tập hợp con và hai tập hợp bằng nhau:
Tập hợp con và hai tập hợp bằng nhau. Phương pháp. Các tính chất. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Cho A và B. Tìm tập hợp X. Ta có B với X có đúng bốn phần tử khi đó tập hợp X. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Cho tập hợp A = (a, b, c, d). Tập A có mấy tập con?. Câu 2. Số tập hợp con của tập hợp có 4 phần tử là 16 tập hợp con. Tập hợp nào sau đây có đúng một tập hợp con? Hướng dẫn giải: Chọn A. Đáp án A duy nhất một tập con là 8. Đáp án B còn một tập con nữa là tập 8. Đáp án C có hai tập con là Ø và {8}. Đáp án D có ba tập con.
Câu 3. Cho tập hợp P. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau? Hướng dẫn giải: Chọn D. Các đáp án A, B, C đúng. Đáp án D sai. Câu 4. Tập hợp nào sau đây có đúng hai tập hợp con? Hướng dẫn giải: Chọn B. C1: Công thức số tập con của tập hợp có n phần tử là 2 nên suy ra tập có 1 phần tử nên có 2 tập con. C2: Liệt kê số tập con ra thì có hai tập con. Câu 5: Cho tập hợp A. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Câu 6. Số tập con của tập hợp có n (n > 1, n + N) phần tử là A. Số tập con của tập hợp có n bằng 2. Câu 7. Cách viết nào sau đây là đúng? Cho tập hợp A = (1; 2; 8). Tập hợp A có tất cả bao nhiêu tập hợp con? Lời giải. Cách 1: Tập hợp có n phần tử thì có 2 tập hợp con. Do đó tập hợp A có tất cả 2 = 8 tập hợp con. Cách 2: Các tập con của tập A.
Câu 10. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? Lời giải: Chọn B. Cho hai tập hợp: X n là bội số của 4 và 6 và Y là bội số của 12}. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai? Câu 17: Cho tập hợp A = (x; y) và B. Có bao nhiêu tập X thỏa mãn. Lời giải: Có 4 tập hợp X thỏa mãn. Câu 18. Cho tập X có n + 1 phần tử (n + N ). Số tập con của X có hai phần tử là. Hướng dẫn giải: Lấy một phần tử của X, ghép với n phần tử còn lại được n tập con có hai phần tử. Vậy có (n + 1)n tập. Nhưng mỗi tập con đó được tính hai lần nên số tập con của X có hai phần tử.