Tìm giao và hợp các khoảng, nửa khoảng, đoạn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Tìm giao và hợp các khoảng, nửa khoảng, đoạn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Tìm giao và hợp các khoảng, nửa khoảng, đoạn:
Tìm giao và hợp các khoảng, nửa khoảng, đoạn: Phương pháp: Để tìm ACB ta làm như sau. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần các điểm đầu mút của các tập hợp A, B lên trục số. Biểu diễn các tập A, B trên trục số (phần nào không thuộc các tập đó thì gạch bỏ). Phần không bị gạch bỏ chính là giao của hai tập hợp A, B. Để tìm AUB ta làm như sau. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần các điểm đầu mút của các tập hợp A, B lên trục số. Tô đậm các tập A, B trên trục số. Phần tô đậm chính là hợp của hai tập hợp A, B. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Cho hai tập hợp A = (-7; 3), B = (-4; 5). Ví dụ 3: Tìm điều kiện của m để AOB là một khoảng, biết A = (m; m + 2); B = (4, 7).
Bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Tập (-9; -3) [-5; 2). Hướng dẫn giải. Chọn A. Hình vẽ sau đây là biểu diễn của tập hợp nào? Câu 2. Biểu diễn hai tập hợp (-4; 1) và (-2; 3] trên trục số rồi tìm hợp của hai tập hợp, Chọn B. Cho hai tập hợp A = (-2; 3] và B. Câu 11. Tập hợp nào dưới đây là giao của hai tập hợp A, B. Hướng dẫn giải: Ta viết lại hai tập hợp như sau: A, B. Câu 12. Cho A, B. Tập (ADB) có bao nhiêu phần tử là số nguyên. Lời giải: Ta có :(ADB) có 3 phần tử là số nguyên.