Khái niệm sinh trưởng ở thực vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Khái niệm sinh trưởng ở thực vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Khái niệm sinh trưởng ở thực vật:
1. Định nghĩa sinh trưởng và phát triển – Sinh trưởng là quá trình tăng lên về số lượng, khối lượng và kích thước tế bào, làm cây lớn lên trong từng giai đoạn. Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thể, biểu hiện ở 3 quá trình liên quan : sinh trưởng, sự phân hoá tế bào, mô và quá trình phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể (rễ, thân, lá, hoa, quả).
2. Mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình liên tiếp, xen kẽ nhau trong quá trình sống của thực vật. Sự biến đổi về số lượng của rễ, thân, lá dẫn đến sự thay đổi về chất lượng ở hoa, quả, hạt. Hai quá trình này người ta còn gọi là pha sinh trưởng phát triển sinh dưỡng và pha sinh trưởng phát triển sinh sản (mốc là sự ra hoa). Một cơ quan hay bộ phận của cây có thể sinh trưởng nhanh nhưng phát triển chậm hay ngược lại. Ví dụ : bón phân, tưới nước nhiều, cây sinh trưởng nhanh và kéo dài thời gian sinh trưởng, làm chậm phát triển. Có thể cả hai đều nhanh hay đều chậm.
3. Chu kì sinh trưởng và phát triển Ở thực vật có hạt một năm, chu kì sinh trưởng và phát triển có sự kế tiếp các giai đoạn (nảy mầm, mọc lá, sinh trưởng rễ, thân, lá mạnh mẽ, ra hoa, tạo quả và quả chín) của hai pha sinh dưỡng và sinh sản bắt đầu từ khi hạt nảy mầm đến khi tạo hạt mới (hình 34.1). Hạt chín Quả chín Hạt Hạt nảy mầm Hoa Quả Giai đoạn 2 Nảy mầm. Mọc lá . Sinh trưởng mạnh Ra hoa Tạo quả Nhiệt độ Ánh sáng Thu tinh Pha Pha sinh dưỡng Pha sinh sản Hình 34.1. Chu kì sinh trưởng và phát triển ở cây một năm.