Ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến quá trình trao đổi nước

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến quá trình trao đổi nước, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến quá trình trao đổi nước:
1. Ánh sáng Ánh sáng ảnh hưởng chủ yếu đến quá trình thoát hơi nước ở lá với vai trò là tác nhân gây mở khí không. 2. Nhiệt độ – Nhiệt độ ảnh hưởng đến cả hai quá trình : hấp thụ nước ở rễ và thoát hơi nước lá. Nhiệt độ đất ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và hoạt động hô hấp của rễ. Rễ nhiều và hô hấp tốt sẽ hấp thụ được nhiều nước và các chất khoáng hoà tan từ đất.
Nhiệt độ không khí ảnh hưởng đến độ ẩm của không khí và do đó ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước của lá. 3. Độ ẩm đất và không khí Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước theo chiều thuận (độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng mạnh). Độ ẩm không khí liên quan đến quá trình thoát hơi nước ở lá theo chiều nghịch (độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh).
4. Dinh dưỡng khoáng Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của hệ rễ và áp suất thẩm thấu của dung dịch đất, do đó ảnh hưởng nhiều đến quá trình hấp thụ nước và các chất khoáng của hệ rễ. Ngay sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước vì áp suất thẩm thấu của đất tăng. Sau đó, khi các chất khoáng vào rễ, cây lại hút nước một cách dễ dàng. Mối quan hệ này thấy rất rõ ở các cây vùng mặn.