Khái niệm và ý nghĩa của cân bằng nội môi

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Khái niệm và ý nghĩa của cân bằng nội môi, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Khái niệm và ý nghĩa của cân bằng nội môi:
Các hệ thống sống dù ở mức độ nào cũng chỉ tồn tại và phát triển khi môi trường bên trong luôn duy trì được sự cân bằng và ổn định, gọi tắt là cân bằng nội môi. Sự cân bằng và ổn định đó bao hàm sự cân bằng khối lượng nước, cân bằng về nồng độ các chất như glucôzơ, các ion, các axit amin, các axit béo, các muối khoáng… giúp duy trì áp suất thẩm thấu, huyết áp và độ pH của môi trường bên trong nội môi) được ổn định, đảm bảo cho sự tồn tại và thực hiện được chức năng sinh lí của các tế bào cơ thể với sự tham gia của hàng ngàn các enzim khác nhau.