Giải bài tập hóa học vô cơ dựa vào mối quan hệ giữa các đại lượng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải bài tập hóa học vô cơ dựa vào mối quan hệ giữa các đại lượng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải bài tập hóa học vô cơ dựa vào mối quan hệ giữa các đại lượng:
MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LƯỢNG. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP. Để làm được các bài tập về mối liên quan giữa các đại lượng ở dạng khái quát đòi hỏi các em học sinh phải nắm chắc các kiến thức cơ bản theo cả hai chiều từ cụ thể tới tổng quát và ngược lại từ tổng quát tới cụ thể. Các vấn đề về kiến thức phục vụ phương pháp này cần phải hiểu kĩ bản chất một cách đầy đủ. Chú ý: Phương pháp này bao hàm kiến thức rất rộng cả ở ba khối (lớp 10, 11 và 12) nên cần phải nắm chắc đầy đủ kiến thức cơ bản mới có thể tư duy và vận dụng tốt được. BÀI TẬP MINH HỌA Câu 1: Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no, hai chức, mạch hở cần vừa đủ V lít khí O2, thu được V lít khí CO2 và a mol H2O. Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V1, V2, a là. Câu 3: Dung dịch E gồm x mol Ca, y mol Ba2+, z mol HCO3. Cho từ từ dung dịch Ca(OH)2 nồng độ a mol/l vào dung dịch B đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thì vừa hết V lít dung dịch Ca(OH)2. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V, a, x, y là.
BÀI TẬP ÁP DỤNG. Câu 1: Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O), người ta hoà tan X bởi dung dịch chứa (6a + 2b + 2c) mol HNO3 được dung dịch Y, sau đó thêm (giả thiết hiệu suất các phản ứng đều là 100%). Câu 2: Thực hiện 2 thí nghiệm: TN1: Cho 3,84g Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V lít NO. TN2: Cho 3,84g Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO3 1M và H2SO4 0,5M thoát ra V2 lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là. Câu 3: Cho x mol Fe tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y 2 : 5), thu được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối sunfat. Số mol electron do lượng Fe trên nhường khi bị hoà tan là.