Giải các bài toán liên quan đến phản ứng tráng bạc của glucozơ, fructozơ, mantozơ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải các bài toán liên quan đến phản ứng tráng bạc của glucozơ, fructozơ, mantozơ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải các bài toán liên quan đến phản ứng tráng bạc của glucozơ, fructozơ, mantozơ:
Giải các bài toán liên quan đến phản ứng tráng bạc của glucozơ, fructozơ, mantozơ. Phản ứng tráng bạc glucozơ, fructozơ: C6H12O6 + 2Ag. Phản ứng tráng bạc mantozơ: C12H22O1 + 2Ag. Dạng toán liên quan thường gặp: Tính khối lượng Ag hoặc khối lượng của glucozơ, fructozơ, mantozơ. Lưu ý: Trong môi trường kiềm fructozơ chuyển hóa thành glucozơ và cũng cho phản ứng tráng gương. Ví dụ 1: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là.
Ví dụ 2: Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là .“Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010”. Ví dụ 3: Đun nóng dd chứa 27 gam glucozơ với AgNO3/NH3, giả sử H= 75%. Khối lượng (gam) bạc thu được là. Ví dụ 4: Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân môi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là. “Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2011”.
Ví dụ 5: Hòa tan m gam hỗn hợp saccarozơ và mantozơ vào nước thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau: Phần 1: Cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 10,8 gam kết tủa. Phần 2: Thủy phân hoàn hoàn được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa hết với 40 gam Bra trong dung dịch. Giả thiết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là. Phần 1: Chỉ có mantozơ phản ứng với AgNO3 trong NH3 theo tỉ lệ 1: 2 > số mol mantozơ= 0,1 : 2 = 0,05 (mol). Phần 2: Thủy phân thì saccarozơ cho glucozơ và fructozơ còn mantozơ cho glucozơ. Tác dụng với dung dịch brom chỉ có glucozơ tác dụng thủy phân cho 0,1 mol glucozơ mà 2 ng cư = 0,25 > n(glucozơ do saccarozơ) thủy phân = 0,25 – 0,1 = 0,15 mol > n(saccarozơ) = 0,15 mol. Vậy giá trị m = 2.(0,05 + 0,15).342 = 136,8 gam = Đáp án C.