Giải bài tập hóa học vô cơ bằng phương pháp tự chọn lượng chất

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải bài tập hóa học vô cơ bằng phương pháp tự chọn lượng chất, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải bài tập hóa học vô cơ bằng phương pháp tự chọn lượng chất:
PHƯƠNG PHÁP TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP. Khi gặp các bài tập hóa học có lượng chất mà để bài cho dưới dạng tổng quát (dạng tỉ lệ mol, tỉ lệ % theo thể tích, khối lượng, hoặc các lượng chất mà đề bài cho đều có chứa chung một tham số: m gam, V lít, x mol) thì các bài toán này sẽ có kết quả không phụ thuộc vào lượng chất đã cho. Do đó ta tự chọn một lượng chất cụ thể theo hướng có lợi cho việc tính toán, biến bài toán từ phức tạp trở nên đơn giản. Sau khi đã chọn lượng chất thích hợp thì bài toán trở thành một dạng rất cơ bản, việc giải toán lúc này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Từ những yêu cầu cụ thể của bài toán, ta phân chia ra thành các dạng bài tập giải bằng phương pháp tự chọn luợng chất thường gặp như sau: Dạng 1: Đại lượng tự chọn là mol. Dạng 2: Đại lượng tự chọn là gam (thường chọn là 100 gam). Dạng 3: Đại lượng tự chọn phụ thuộc vào đề cho, nhằm triệt tiêu biểu thức toán học phức tạp thành số cụ thể.
BÀI TẬP MINH HỌA. Dạng 1: Đại lượng tự chọn là mol. Ta thường lựa chọn số mol của một chất hoặc của hỗn hợp các chất là 1 mol. Đối với bài toán về chất khí ta thường chọn số mol của các khí ban đầu bằng đúng tỉ lệ mol hoặc tỉ lệ thể tích của các khí mà đề bài đã cho. Câu 1: Hoà tan một muối cacbonat kim loại M hóa trị n bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8% ta thu được dung dịch muối sunfat 14,18%. M là kim loại gì? Câu 2: Cho dung dịch axit axetic có nồng độ xẻ tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 10% thì thu được dung dịch muối có nồng độ 10,25%. Vậy x có giá trị nào sau đây?
Dạng 2: Đại lượng tự chọn là khối lượng. Ta thường lựa chọn khối lượng của một chất, một dung dịch hay một hỗn hợp là 100 gam. Dạng này thường gặp với bài tập cho đại lượng tổng quát là khối lượng của một hỗn hợp, là phần trăm khối lượng, hoặc nồng độ phần trăm. Câu 1: Cho x gam dung dịch H2SO4 nồng độ y% tác dụng hết với một lượng dư hỗn hợp khối lượng Na, Mg. Lượng H2 (khí duy nhất) thu được bằng 0,05x gam. Nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 là. Câu 2: Nung m gam đá X chứa 80% khối lượng gam CaCO3 (phần còn lại là tạp chất trơ) một thời gian thu được chất rắn Y chứa 45,65% CaO. Tính hiệu suất phân hủy CaCO3. Dạng 3: Đại lượng tự chọn phụ thuộc vào đề cho nhằm triệt tiêu biểu thức toán học phức tạp thành số cụ thể. Câu 1: Chất A (C, H, O) với thành phần khối lượng các nguyên tố thỏa mãn: 8(mc + mh) = 7mo. Biết A có thể điều chế trực tiếp từ glucozơ. CTPT của A là. Câu 2: Hỗn hợp X gồm Na và AI. Cho m gam X vào lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì thu được 1,75V lít khí. Các khí đo ở (đktc). Thành phần % theo khối lượng của Na trong X là.