Giải các bài toán liên quan đến phản ứng lên men glucozơ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải các bài toán liên quan đến phản ứng lên men glucozơ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải các bài toán liên quan đến phản ứng lên men glucozơ:
Giải các bài toán liên quan đến phản ứng len men glucozơ. Phản ứng lên men glucozơ: C6H12O6 %H > 2C2H5OH + 2CO2 C6H1206 men lactic → 2CH3 – CH – COOH. Dạng toán liên quan thường gặp: Tính hiệu suất, tính thể tích khí CO2, lượng tinh bột, xenlulozơ tham gia (thường có % tạp chất). Bài toán thường gắn với dạng toán dẫn CO2 vào nước vôi trong Ca(OH)2 hoặc KOH, NaOH, Ba(OH)2 từ đó thu được khối lượng kết tủa CaCO3 để tính số mol CO2. Bài toán thường gắn với độ rượu: Rượu nguyên chất.
Ví dụ 1: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2, sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m là: Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2011”. Ví dụ 2: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là.
Ví dụ 3: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra | hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là A. (Trích đề thi tuyển sinh đại học khối A – năm 2009). Ví dụ 4: Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là A. “Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010”? Ví dụ 5: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là.