Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng giải bài tập hóa học hữu cơ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng giải bài tập hóa học hữu cơ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng giải bài tập hóa học hữu cơ:
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP. NỘI DUNG: Dựa vào sự tăng giảm khối lượng khi chuyển từ chất này sang chất khác để xác định khối lượng 1 hỗn hợp hay 1 chất. Cụ thể: Dưa vào phương trình tìm sự thay đổi về khối lượng của 1 mol A + 1 mol B hoặc chuyển từ x mol A y mol B (với x, y là tỉ lệ cân bằng phản ứng). Tìm sự thay đổi khối lượng (A + B) theo các chất tham gia phản ứng chuyển thành sản phẩm. Từ đó tính được số mol các chất tham gia phản ứng và ngược lại. Đối với rượu: Xét phản ứng của rượu với Na: Theo pt ta thấy: cứ 1 mol rượu tác dụng với Na tạo ra 1 mol muối ancolat thì khối lượng tăng. Vậy nếu để cho khối lượng của rượu và khối lượng của muối ancolat thì ta có thể tính được số mol của rượu từ đó xác định CTPT rượu. Đối với anđehit: Xét phản ứng tráng gương của anđehit cứ 1 mol anđehit đem tráng gương + 1 mol axit. Đối với axit: Xét phản ứng với kiểm. Đối với este: Xét phản ứng xà phòng hóa. Đối với aminoaxit: Xét phản ứng với HCl.
PHẠM VI ÁP DỤNG: Phương pháp này thường được áp dụng để giải các bài toán hữu cơ và vô cơ, tránh được việc lập nhiều phương trình, từ đó sẽ không phải giải những hệ phương trình phức tạp. Câu 1: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit Glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là. Câu 2. Hỗn hợp X gồm axit axetic, propan-2-ol. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với Na, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là. Câu 3: Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Số nguyên tử hiđro! trong phân tử X là.
Câu 4: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, thu được 2,34 gam H2O. Mặt khác 10,05 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 12,8 gam muối. Công thức của hai axit là? Câu 5: Hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở, gồm một axit no và hai axit không no đều có một liên kết đôi (C = C). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu được 25,56 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy bằng dung dịch NaOH dư, khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam. Tổng khối lượng của hai axit cacboxylic không no trong m gam X là.