Áp dụng phương pháp trị số trung bình giải bài tập hóa học hữu cơ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Áp dụng phương pháp trị số trung bình giải bài tập hóa học hữu cơ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Áp dụng phương pháp trị số trung bình giải bài tập hóa học hữu cơ:
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỊ SỐ TRUNG BÌNH. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP. NỘI DUNG: Khi bài toán cho một hỗn hợp gồm nhiều chất A, B, C tác dụng với một chất khác, để giải nhanh và dễ dàng ta thay thế chất tương đương chứa tất cả các nguyên tố của từng chất đó. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG: Hỗn hợp là những chất cùng loại hay cùng dãy đồng đẳng. Các phản ứng phải cùng loại và cùng hiệu suất. PHẠM VI ÁP DỤNG: Chất tương đương (trung bình) có thể là: Nguyên tử cacbon n; nguyên tử hiđro trung bình y; số liên kết T trung bình k; khối lượng nguyên tử trung bình M; gốc hiđrocacbon trung bình R. Nguyên tử cacbon n: Hỗn hợp gồm a mol CxHyOz và b mol CxHyOz. Khối lượng nguyên tử trung bình. Nguyên tử hiđro trung bình y: Hỗn hợp gồm a mol CHyOz và b mol CxHyOz. Số liên kết ở trung bình k. Gốc hiđrocacbon trung bình: RCOOH và R’COOH. Lưu ý: Nếu số mol a = b thì: M = NATMB và ngược lại.
BÀI TẬP MINH HỌA. Câu 1. Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic (MX < MY); cho Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với KOH dư là.
Câu 2: Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau: Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 108 gam Ag. Phần hai tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, vv), thu được hỗn hợp X gồm hai ancol Y và Z (MY < Mz). Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 140°C, thu được 4,52 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của Y bằng 50%. Hiệu suất phản ứng tạo ete của Z bằng. Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm ba ancol cùng dãy đồng đẳng, thu được 4,704 lít khí CO2 (đktc) và 6,12 gam H2O. Giá trị của m là.