Bài tập trắc nghiệm đại cương về kim loại có đáp án và lời giải chi tiết

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài tập trắc nghiệm đại cương về kim loại có đáp án và lời giải chi tiết, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Bài tập trắc nghiệm đại cương về kim loại có đáp án và lời giải chi tiết:
Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Số electron ở lớp vỏ ngoài cùng của kim loại là 5, 6 hoặc 7. B. Số electron ở lớp vỏ ngoài cùng của kim loại là 1, 2, 3 hoặc 4. C. Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại. D. Bán kính các nguyên tử kim loại luôn lớn hơn so với những phi kim cùng chu kì.
Câu 2. Nguyên tử kim loại so với nguyên tử phi kim thường A. Có bán kính nguyên tử nhỏ hơn trong cùng một chu kì. B. Có năng lượng ion hóa lớn hơn. C. Dễ nhận electron trong phản ứng hóa học. D. Có số electron ở lớp ngoài cùng ít hơn.
Câu 3. Trong pin điện hóa, sự oxi hóa A. Chỉ xảy ra ở catot B. Chỉ xảy ra ở anot C. Xảy ra ở catot và anot D. Không xảy ra ở catot và anot.
Câu 4. Cặp chất nào sau đây tham gia phản ứng trong pin điện hóa Zn-Cu? A. Zn2+ + Cu2+ B. Zn + Cu2+ C. Zn2+ + Cu D. Cu + Zn.
Câu 5. Khử 4,8 gam một oxit kim loại ở nhiệt độ cao cần 2,016 lít H2 (đktc). Kim loại thu được đem hòa tan trong dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít H2 (đktc). Vậy công thức của oxit kim loại là A. PbO B.Fe2O3 C. CuO D. Fe3O4.