Chứng minh ba điểm thẳng hàng và ba đường thẳng đồng quy

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Chứng minh ba điểm thẳng hàng và ba đường thẳng đồng quy, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Chứng minh ba điểm thẳng hàng và ba đường thẳng đồng quy:
Dạng 03. CHỨNG MINH 03 ĐIỂM THẲNG HÀNG VÀ 03 ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUI. Phương pháp giải Muốn chứng minh ba điểm A B C thẳng hàng: Ta chứng minh ba điểm đó đồng thời thuộc hai mặt phẳng phân biệt và suy ra ba điểm A B C nằm trên giao tuyến của và nên chúng thẳng hàng. Cơ sở A B AB AC C. Muốn chứng minh ba đường abc thẳng đồng quy tại một điểm.
Ta chọn một mặt phẳng P chứa đường thẳng a và b. Gọi I a b chứng minh I c (chứng minh ba điểm thẳng hàng như trên). Ví dụ 04. Cho 3 điểm A B C không thuộc mặt phẳng P BC P M CA P N AB P Q. Chứng minh M N P thẳng hàng. Lời giải BC P M M ABC P 1 CA P N N ABC P 2 AB P Q Q ABC P 3. Từ 1 2 3 M N Q thẳng hàng.