Ảnh hưởng của nước đến quang hợp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Ảnh hưởng của nước đến quang hợp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Ảnh hưởng của nước đến quang hợp:
Ảnh hưởng của nước đối với quang hợp có thể tóm tắt như sau : Hàm lượng nước trong không khí, trong lá, ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước, do đó ảnh hưởng đến độ mở khí không, tức là ảnh hưởng đến tốc độ hấp thụ CO2 vào lục lạp. – Nước ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và kích thước của lá. – Nước ảnh hưởng đến tốc độ vận chuyển các sản phẩm quang hợp.
Hàm lượng nước trong tế bào ảnh hưởng đến độ hiđrat hoá của chất nguyên sinh và do đó ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của hệ thống enzim quang hợp. Quá trình thoát hơi nước đã điều hoà nhiệt độ của lá, do đó ảnh hưởng đến quang hợp. Nước là nguyên liệu trực tiếp cho quang hợp với việc cung cấp H và êlectron cho phản ứng sáng.