Ảnh hưởng của nồng độ CO2 đến quang hợp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Ảnh hưởng của nồng độ CO2 đến quang hợp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Ảnh hưởng của nồng độ CO2 đến quang hợp:
CO2 trong không khí là nguồn cung cấp cacbon cho quang hợp. Nồng độ CO2 quyết định cường độ của quá trình quang hợp (hình 9.1). Cường độ quang hợp (mgCO2/dmo/giờ) O A Điểm bù CO : nồng độ CO2 để B Nồng độ CO2 (ppm) cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau. Hình 9.1. Đồ thị mối quan hệ.
Điểm bão hoà CO : nồng độ giữa cường độ quang hợp và nồng độ CO2 CO để cường độ quang hợp đạt A: Điểm bù CO2 ; B: Điểm bão hoà CO2 cao nhất. Nồng độ CO2 trong không khí (0,03%) là thích hợp với quá trình quang hợp. Tuy nhiên, trong thực tế có thể đưa nồng độ CO2 đến 0,1% để tăng cường độ quang hợp lên nhiều lần.