Tổng hợp kiến thức dao động điều hòa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tổng hợp kiến thức dao động điều hòa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lý 12.

Nội dung bài viết Tổng hợp kiến thức dao động điều hòa:
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT: 1. Chu kì, tần số, tần số góc. 2. Dao động. 3. Phương trình dao động điều hòa (li độ). 4. Phương trình vận tốc. 5. Phương trình gia tốc. 6. Hợp lực tác dụng lên vật (lực hồi phục). 7. Các hệ thức độc lập. 8. Mối liên hệ giữa dao động điều hòa (DĐĐH) và chuyển động tròn đều (CĐTĐ). 9. Các dạng dao động có phương trình đặc biệt.
B. PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP
DẠNG 1: Tính thời gian và đường đi trong dao động điều hòa. a) Tính khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí x1 đến x2. b) Tính quãng đường đi được trong thời gian t. DẠNG 2: Tính tốc độ trung bình và vận tốc trung bình. 1. Tốc độ trung bình. 2. Vận tốc trung bình. DẠNG 3: Xác định trạng thái dao động của vật sau (trước) thời điểm t một khoảng Δt. DẠNG 4: Tính thời gian trong một chu kỳ để |x|, |v|, |a| nhỏ hơn hoặc lớn hơn một giá trị nào đó (dùng công thức tính & máy tính cầm tay). a) Thời gian trong một chu kỳ vật cách VTCB một khoảng. b) Thời gian trong một chu kỳ tốc độ. c) Tính tương tự với bài toán cho độ lớn gia tốc nhỏ hơn hoặc lớn hơn a. DẠNG 5: Tìm số lần vật đi qua vị trí đã biết x (hoặc v, a, Wt, Wđ, F) từ thời điểm t1 đến t2. DẠNG 6: Tính thời điểm vật đi qua vị trí đã biết x (hoặc v, a, Wt, Wđ, F) lần thứ n. DẠNG 7: Tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất. DẠNG 8: Bài toán hai vật cùng dao động điều hòa. Bài toán 1: Bài toán hai vật gặp nhau. Bài toán 2: Hai vật dao động cùng tần số, vuông pha nhau. Bài toán 3: Hiện tượng trùng phùng. DẠNG 9: Tổng hợp dao động. 1. Công thức tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp. 2. Ảnh hưởng của độ lệch pha. 3. Dùng máy tính tìm phương trình (dùng cho FX 570ES trở lên). 4. Khoảng cách giữa hai dao động. 5. Ba con lắc lò xo 1, 2, 3 đặt thẳng đứng cách đều nhau, biết phương trình dao động của con lắc 1 và 2, tìm phương trình dao động của con lắc thứ 3 để trong quá trình dao động cả ba vật luôn thẳng hàng. 6. Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa có phương trình là x1, x2, x3. Biết phương trình của x12, x23, x31. Tìm phương trình của x1, x2, x3 và x. 7. Điều kiện của A1 để A2max. 8. Nếu cho A2, thay đổi A1 để Amin.