Viết phương trình dao động điều hòa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Viết phương trình dao động điều hòa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lý 12.

Nội dung bài viết Viết phương trình dao động điều hòa:
Phương pháp: Chọn trục tọa độ Ox. Gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Chiều dương. Gốc thời gian. Phương trình dao động điều hòa của vật có dạng: x Acost = ω + ϕ. Phương trình vận tốc của vật: x Asin t.
1. Xác định tần số góc ω: N là số dao động toàn phần mà vật thực hiện được trong thời gian t. Khi độ dãn của lò xo ở vị trí cân bằng ∆ℓ. 2. Xác định biên độ dao động. Nếu đề bài cho chiều dài lớn ℓmax và chiều dài nhỏ nhất của lò xo ℓmin. Nếu đề cho li độ x ứng với vận tốc v. Nếu đề cho năng lượng dao động.
3. Xác định pha ban đầu φ (dựa vào điều kiện ban đầu): Dựa vào điều kiện ban đầu của bài toán t = 0. Khi thả nhẹ hay buông nhẹ vật thì v = 0, khi đó A = x. Khi vật đi theo chiều dương thì v > 0, theo chiều âm thì v < 0. Ví dụ 12: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A = 5 cm với chu kì T = 0,5 s. Viết phương trình dao động của con lắc trong các trường hợp sau: a. Lúc t = 0, vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. b. Lúc t = 0, vật ở vị trí biên. c. Lúc t = 0, vật có li độ 2,5 cm theo chiều dương. Ví dụ 13: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T = 1 s. Lúc t = 2,5 s vật qua vị trí có li độ x = cm và vận tốc v = − π cm/s. Viết phương trình dao động điều hòa của con lắc. Ví dụ 14: Vật dao động điều hòa với tần số f = 0,5 Hz. Tại t = 0, vật có li độ x = 4 cm và vận tốc v = +12,56 cm/s. Viết phương trình dao động của vật. Ví dụ 15: Một vật dao động điều hòa thực hiện 10 dao động trong 5 s, khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc 20π cm/s. Chọn chiều dương là chiều lệch của vật, gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ x3 cm và đang chuyển động về vị trí cân bằng. Viết phương trình dao động của vật.