Xác định các đại lượng thường gặp trong dao động điều hòa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Xác định các đại lượng thường gặp trong dao động điều hòa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lý 12.

Nội dung bài viết Xác định các đại lượng thường gặp trong dao động điều hòa:
Ví dụ 1: Cho các phương trình dao động điều hòa như sau. Xác định A, ω, φ, f, T của các dao động điều hòa đó? Ví dụ 2: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s. Xác định li độ, vận tốc và gia tốc của chất điểm khi t = 0,25.
Ví dụ 3: Một vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động điều hòa trên quỹ đạo thẳng dài 20 cm, với tần số góc 6 rad/s. Tính tốc độ cực đại và gia tốc cực đại của vật. Ví dụ 4: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi vật ở vị trí có li độ 10 cm vật có vận tốc 20 3 π cm/s. Tính tốc độ cực đại và gia tốc cực đại của vật.
Ví dụ 5: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,314 s và biên độ 8 cm. Tính vận tốc của chất điểm khi nó qua vị trí cân bằng và khi nó qua vị trí có li độ 4 cm. Ví dụ 6: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 2,5cos10t (cm). Vào thời điểm nào thì pha dao động đạt giá trị 3π. Khi đó, li độ, vận tốc, gia tốc của vật bằng bao nhiêu?
Ví dụ 7: Một vật dao động điều hòa theo phương trình (cm). Vật đó qua vị trí cân bằng theo chiều dương vào những thời điểm nào ? Khi đó độ lớn vận tốc bằng bao nhiêu? Ví dụ 8: Một vật nhỏ có khối lượng m = 50 g, dao động điều hòa với phương trình (cm). Xác định độ lớn và chiều của các vectơ vận tốc, gia tốc và lực kéo về tại thời điểm t = 0,75T. Lấy π = 10.