Tốc độ trung bình trong dao động điều hòa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tốc độ trung bình trong dao động điều hòa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Tốc độ trung bình trong dao động điều hòa:
Tốc độ trung bình trong dao động điều hòa. Phương pháp giải và ví dụ minh họa. Tốc độ trung bình. Quãng đường để tính AS. Chú ý: Tốc độ trung bình luôn dương. Ví dụ 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 0,05cos(20t + 2) (m), đo bằng giây. Tốc độ trung bình trong 1/4 chu kì kể từ lúc t = 0 là. Chú ý: Vật xuất phát từ VTCB hoặc từ VTB thì quãng đường mật đi được luôn luôn là A. Ví dụ 2: (Kiểm tra định kì THPT Nguyễn Khuyến 2017- 2018, Bình Dương) Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động x = cos(4xt + 1/3)(cm) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ trung bình vật đi được từ thời điểm ban đầu đến li độ x = -2,5cm lần thứ 2 bằng.
Ví dụ 3: (Đề thi chính thức của Bộ GD – ĐH 2010) Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất nó đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí có li độ chất điểm có tốc độ trung bình là. Ví dụ 4: Một chất điểm dao động điều hòa khi đi qua vị trí cân bằng vật có tốc độ có biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha của dao động biến thiên từ 3 đến 5 bằng. Ví dụ 5: (Đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐH – 2012) Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi V là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà v2″ là.
Ví dụ 6: Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn AB = 20 cm, thời gian ngắn nhất chất điểm đi từ A đến B là 0,5 s. Gọi O, M, N lần lượt là trung điểm của AB, AO và OB. Tốc độ trung bình của chất điểm dao động trên đoạn MN là. Ví dụ 7: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(at + b) (cm). Xác định vị trí mà vật có tốc độ tức thời bằng tốc độ trung bình của nó trong một chu kì? (Lấy T = 10). Hướng dẫn. Gọi M và v lần lượt là tốc độ trung bình trong một chu kì và tốc độ tức thời của vật.