Sinh sản của vi sinh vật nhân thực

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Sinh sản của vi sinh vật nhân thực, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Sinh sản của vi sinh vật nhân thực:
1. Phân đôi và nảy chồi Ở nấm men, chỉ một số sinh sản bằng cách phân đội còn đa số sinh sản theo kiểu nảy chồi (nấm men rượu). Trên bề mặt tế bào mẹ xuất hiện một chồi, chồi lớn dần, nhận được đầy đủ các thành phần của tế bào rồi tách ra tiếp tục sinh trưởng cho đến khi đạt được kích thước của tế bào mẹ.
2. Sinh sản hữu tính và vô tính a Hình 39.2. Sự tạo thành bào tử túi và nảy chồi ở nấm men Saccharomyces Nấm men có thể sinh sản hữu tính. Khi tế bào lưỡng bội giảm phân, tạo thành 4 hoặc nhiều hơn 4 bào tử đơn bội có thành dày bên trong tế bào mẹ.
Ở đa số nấm men, thành tế bào mẹ trở thành một túi (nang) chứa các bào tử. Khi túi vỡ, các bào tử được giải phóng ; các bào tử đơn bội khác nhau về giới tính sẽ kết hợp với nhau tạo thành một tế bào lưỡng bội nảy chồi mạnh mẽ (hình 39.2). Nấm sợi sinh sản bằng cả bào tử vô tính và hữu tính : Bào tử vô tính tạo thành chuỗi trên đỉnh của các sợi nấm khí sinh hoặc được tạo thành bên trong các túi (nang) nằm ở đỉnh của các sợi nấm khí sinh.
Một loại bào tử vô tính khác gọi là bào tử áo có vách dày (hình 39.3). Bào tử hữu tính : bao gồm một số dạng sau đây : + Các nấm lớn (ví dụ : nấm rơm) có một cấu trúc gọi là thể quả (mũ nấm), mặt dưới thế quả chứa các dãy cấu trúc dạng dùi cui gọi là đảm (nghĩa là cái giá).
Bào tử phát sinh trên đỉnh của đảm, do đó được gọi là bào tử đảm. + Bào tử túi nằm bên trong một túi, một số túi lại được chứa bên trong thể quả chung lớn hơn. + Bào tử tiếp hợp (hình 39.4) và bào tử noãn cũng là hai loại bào tử hữu tính ở nấm.
Bào tử tiếp hợp được bao bọc bởi một vách dày, màu sẫm giúp chúng kháng được khô hạn và nhiệt độ cao. Bào tử noãn tạo thành ở một số nấm thuỷ sinh, là các bào tử lớn có lông, roi. Hình 39.3. Bào tủ áo ở nấm sợi Hình 39.4. Bào tử tiếp hợp ở nấm sợi.