Đặc điểm của các quá trình phân giải ở vi sinh vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Đặc điểm của các quá trình phân giải ở vi sinh vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Đặc điểm của các quá trình phân giải ở vi sinh vật:
Khi tiếp xúc với các chất dinh dưỡng có phân tử lớn như axit nuclêic, prôtêin tinh bột và lipit (chứa trong xác của động vật và thực vật) không thể được vận chuyển qua màng sinh chất, vi sinh vật phải tiết vào môi trường các enzim thuỷ phân các cơ chất trên thành các chất đơn giản hơn.
Trong trường hợp này, quá trình phân giải ngoại bào có ý nghĩa đồng hoá quan trọng đối với tế bào. 1. Phân giải axit nuclêic và prôtêin Để phân giải các axit nuclêic và prôtêin, vi sinh vật tiết ra các enzim nuclêaza (phân giải ADN và ARN thành các nuclêôtit) và proteaza (phân giải prôtêin thành các axit amin).
2. Phân giải pôlisaccarit Các loại polisaccarit tự nhiên khá phong phú và đa dạng. Để đồng hoá được các cơ chất trên, vi sinh vật tiết ra các enzim amilaza phân giải tinh bột thành glucôzơ, xenlulaza phân giải xenlulôzơ thành glucôzơ và kitinaza phân giải kitin thành N-axetyl-glucôzamin. 3. Phân giải lipit Để thu được nguồn cacbon và năng lượng từ lipit, vi sinh vật tiết vào môi trường enzim lipaza phân giải lipit (mỡ) thành các axit béo và glixerol.