Đặc điểm của các quá trình tổng hợp ở vi sinh vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Đặc điểm của các quá trình tổng hợp ở vi sinh vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Đặc điểm của các quá trình tổng hợp ở vi sinh vật:
Cũng như các sinh vật bậc cao, vi sinh vật có khả năng tổng hợp tất cả các thành phần chủ yếu của tế bào như : axit nuclêic, prôtêin, polisaccarit, lipit … Hơn nữa, do có tốc độ sinh trưởng nhanh, vi sinh vật trở thành nguồn tài nguyên cho con người khai thác.
1. Tổng hợp axit nuclêic và prôtêin Việc tổng hợp ADN, ARN và prôtêin diễn ra tương tự ở mọi tế bào sinh vật và là biểu hiện của dòng thông tin di truyền từ nhân đến tế bào chất : (Sao chép) (Phiên mã) (Dịch mã) ADN ARN Protein ADN (vật chất di truyền) có khả năng tự sao chép ; ARN được tổng hợp (phiên mã) trên đoạn mạch ADN ; cuối cùng prôtêin được tạo thành (dịch mã) trên ribôxôm.
Đáng chú ý, ở một số virut có quá trình phiên mã ngược (ví dụ HIV) thì ARN được dùng làm sợi khuôn để tổng hợp ADN. 2. Tổng hợp pôlisaccarit Ở vi khuẩn và tảo, việc tổng hợp tinh bột và glicogen cần hợp chất mở đầu là ADP – glucôzơ (ađênộzin điphôtphat – glucôzơ) : (Glucôzơ)n + [ADP – glucôzơ] – (Glucôzơ), 1 + ADP Một số vi sinh vật còn tổng hợp kitin và xenlulôzơ.
3. Tổng hợp lipit Vi sinh vật tổng hợp lipit bằng cách liên kết glixerol với các axit béo. Glixerol là dẫn xuất từ đihiđrôxiaxêtôn-P (trong đường phân). Các axit béo được tạo thành nhờ sự kết hợp liên tục với nhau của các phân tử axetyl-CoA. Glucôzơ Glixêralđêhit-3-P Đihidroxiaxêtôn-P A. piruvic Glixêrol Lipit Axêtyl-CoA Các axit béo Hình 34. Sơ đồ quá trình tổng hợp lipit ở vi sinh vật.