Hệ số hô hấp (RQ)

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Hệ số hô hấp (RQ), nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Hệ số hô hấp (RQ):
Hệ số hô hấp (kí hiệu là RQ) : là tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O lấy vào khi hô hấp. RQ của nhóm cacbohiđrat bằng 1: Ví dụ:C H O + 60 -> 6CO + 6H2O RQ = 6/6 = 1. RQ của nhóm lipit, prôtêin 1 RQ của nhiều axit hữu cơ > 1 Một số ví dụ : 2CH03 + 702 6CO2 + 8H0 (Glixêrin) RQ = 0 86 C2 H20 + 260 – 18CO + 18HO (Axit stearic) RQ = 0,69 2CH204 + O2 -> 4CO2 + 2H20 (Axit ôxalic) RQ = 4,0.
Ý nghĩa của hệ số hô hấp : Hệ số hô hấp cho biết nguyên liệu đang hô hấp là nhóm chất gì và qua đó có thể đánh giá tình trạng hô hấp của cây. Trên cơ sở hệ số hô hấp, có thể quyết định các biện pháp bảo quản nông sản và chăm sóc cây trồng.