Cơ chế hô hấp ở thực vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Cơ chế hô hấp ở thực vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Cơ chế hô hấp ở thực vật:
Glucôzơ (C6) 2 NADH Đường phân A 2 ATP 2 axit piruvic (C3) Lên men < 2 NADH 2 CO2 2 axêtyl COA 2 FADH2 4 CO2 6 NADH Chu trình Crep 2 ATP 32 ATP A Chuỗi chuyền electron - 502 Hình 11.1. Sơ đồ các giai đoạn của hô hấp Các giai đoạn của quá trình hô hấp trong cơ thể thực vật có thể tóm tắt như sau : Giai đoạn 1. Đường phân xảy ra ở tế bào chất : Glucôzơ – → Axit piruvic + ATP + NADH. Giai đoạn 2. Hô hấp hiếu khí hoặc phân giải kị khí (lên men) tuỳ theo sự có mặt của O: - Nếu có : Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Crep : Axit piruvic → CO2 + ATP + NADH + FADH, - Nếu thiếu O) : Phân giải kị khí (lên men) tạo ra rượu etilic hoặc axit lactic : Axit piruvic » Rượu etilic + CO2 + Năng lượng Axit piruvic Axit lactic + Năng lượng Giai đoạn 3. Chuỗi chuyền electron và quá trình phôtphorin hoá ôxi hoá tạo ra ATP và H2O có sự tham gia của O.