Các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua quang hợp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua quang hợp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua quang hợp:
Đã có nhiều nghiên cứu làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hoạt động của bộ máy quang hợp và năng suất cây trồng. Nhitriporovich – Nhà Sinh lí học thực vật người Nga, đã đưa ra biểu thức năng suất cho mối quan hệ này : Nkt = (FCO. L. Kf. Kktôn (tấn/ha) Nkt : năng suất kinh tế (phần chất khô tích luỹ trong cơ quan kinh tế) : tấn/ha. Fco : khả năng quang hợp (gồm cường độ quang hợp : mgCOM/dm lá/giờ và hiệu suất quang hợp : gam chất khô/mo lá/ngày). L: diện tích quang hợp (gồm chỉ số diện tích là : mỏ lá/m2 đất và thế năng quang hợp : mo lá.ngày). Kf : hệ số hiệu quả quang hợp (tỉ số giữa phần chất khô còn lại và tổng số chất khô quang hợp được).
Kkt : hệ SỐ kinh tế (tỉ số giữa số chất khô tích luỹ trong cơ quan kinh tế và tổng Số chất khô quang hợp được). n: thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp. Từ biểu thức trên, chúng ta thấy rằng : năng suất cây trồng phụ thuộc vào các nhân tố sau : – Khả năng quang hợp của giống cây trồng (FCO). – Nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp – bộ lá (L). – Khả năng tích luỹ chất khô vào cơ quan kinh tế (Kf, Kkt). – Thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp (n). Như vậy, các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng chính là các biện pháp nhằm : Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống mới có khả năng quang hợp cao.
Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích là bằng các biện pháp kĩ thuật như bón phân, tưới nước, mật độ trồng hợp lí. Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện pháp kĩ thuật thích hợp. Giảm hô hấp sáng, tăng sự tích luỹ chất hữu cơ vào cơ quan kinh tế. Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ thích hợp để cây trồng sử dụng được tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp.