Ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng đến quang hợp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng đến quang hợp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng đến quang hợp:
Bón các nguyên tố đại lượng và vi lượng như :N, P, K, S, Mg, Fe, Cu… cho cây với liều lượng và tỉ lệ thích hợp sẽ tác dụng tốt đến quá trình tổng hợp hệ sắc tố quang hợp, khả năng quang hợp, diện tích lá, bộ máy enzim quang hợp và cuối cùng là đến hiệu suất quang hợp và năng suất cây trồng.