Hai số phức bằng nhau

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Hai số phức bằng nhau, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Hai số phức bằng nhau:
Phương pháp giải. Hai số phức z = a + b, c = a + b được gọi là bằng nhau nếu T6 = 6. Ví dụ 1. Tìm các số thực biết: x + 2y + 3i = 4x – 5y + (6 – y)i. Lời giải Ví dụ 2. Cho z = (3a + 2) + (b – 4). Tìm các số a, b để: (1) x là số thực. (2) x là số thuần ảo. Lời giải. x là số thực khi b – 4 = 0 hay b = 4. x là số thuần ảo khi 3a + 2 = 0 hay a = -5.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Bài 1. Tìm các số thực a, b biết: x = 1. Để z là số thuần áo thì a – 5 = 0 hay a = 5. Để a là số thực thì b + 4 = 0 hay b = 4. Bài 4. Cho Số phức z = (a – b2) + (a + 2b). Tìm các số a, b để x là số ảo.