Cho tọa độ x0 trên màn, hỏi tại đó có những bức xạ nào cho vạch tối hoặc sáng?

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Cho tọa độ x0 trên màn, hỏi tại đó có những bức xạ nào cho vạch tối hoặc sáng?, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Cho tọa độ x0 trên màn, hỏi tại đó có những bức xạ nào cho vạch tối hoặc sáng?:
Loại 1: Cho tọa độ 0 x trên màn, hỏi tại đó có những bức xạ nào cho vạch tối hoặc sáng? Số các bức xạ của ánh sáng trắng cho vân sáng trùng nhau tại một điểm có tọa độ x khi max min λ ≤ λ ≤ λ. Số giá trị của k chính là số bức xạ cho vân sáng trùng nhau tại một điểm cho tọa độ x trên trường giao thoa. Số các bức xạ của ánh sáng trắng cho vân tối trùng nhau tại một điểm có tọa độ x khi. Số giá trị của k chính là số bức xạ cho vân tối trùng nhau tại một điểm cho tọa độ x trên trường giao thoa.
Ví dụ 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe đuợc chiếu bằng ánh sáng trắng có buớc sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa 2 khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là 2 m. Trên màn tại vị trí cách vân trung tâm 3mm có vân sáng của những bức xạ nào? A. Hai bức xạ có bước sóng 0,4 µm; 0,6 µm. B. Hai bức xạ có bưóc sóng 0,45 µm; 0,64 µm. C. Hai bức xạ có bước sóng 0,6 µm; 0,8 µm. D. Hai bức xạ có bước sóng 0,65 µm; 0,85 µm. Thay số vào ta tìm được 3,15 1,57 2;3 = k. Vậy: Với k = 2 ta có bức xạ có bước sóng 6 0,6.10 m 0,6μm − λ. Với k = 3 ta có bức xạ có bước sóng 6 1, 2.10 0,4μm k.
Ví dụ 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe 1 2 S S bằng 2mm, khoảng cách từ hai khe tói màn quan sát D = 2 m. Chiếu vào 2 khe bằng nguồn phát ánh sáng trắng có bước sóng 0, 40μm 0,76μm ≤ λ ≤. Có bao nhiêu bức xạ cho vân tối tại vị trí cách vân trung tâm 2,6mm? Giả sử tại vị trí có tọa độ x = 2,6 mm trùng với vân tối của bức xạ có bước sóng λ. Ví dụ 3: Trong thí nghiệm của Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,6 m. Dùng ánh sáng trắng (0,76μm 0,38μm > λ >) để chiếu sáng hai khe. Hãy cho biết có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng trùng với vân sáng bậc 4 của ánh sáng màu vàng có bước sóng λ = V 0,60μm.
Ví dụ 4: Trong thì nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Nguồn S đặt cách đều 1 2 S S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4µm đến 0,76µm. Cho 8 c = 3.10 m/s. Tại M trên màn có hiệu khoảng cách từ M đến 1 S 2 S là 5µm. Tìm tần số ánh sáng lớn nhất của bức xạ cho vân sáng tại M: A. 14 4, 2.10 Hz . B. 15 7,6.10 Hz . C. 14 7,8.10 Hz . D. 14 7, 2.10 Hz. Ví dụ 5: Ta chiếu sáng hai khe Y – âng bằng ánh sáng trắng với bước sóng ánh sáng đỏ là 0,75 µm và ánh sáng tím là 0,4 µm. Biết a D = 0,5 mm, 2 m. Ở đúng vị trí vân sáng bậc 4 màu đỏ, có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng nằm trùng ở đó?
Ví dụ 6: Một khe hẹp F phát ánh sáng trắng chiếu sáng hai khe 1 2 S S cách nhau 1,5 mm. Màn M quan sát vân giao thoa cách mặt phẳng của hai khe một khoảng D = 1,2 m. a) Tính các khoảng vân 1i và 2i cho bởi hai bức xạ giới hạn 750 nm và 400 nm của phổ khả kiến. b) Ở điểm A trên màn M cách vân chính giữa 2 mm có vân sáng của những bức xạ nào và vân tối của những bức xạ nào? Ví dụ 7: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y – âng, khoảng cách giữa hai khe 1 2 S S bằng 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 2 m. Chiếu vào 2 khe bằng chùm sáng trắng có bước sóng λ µ ≤λ≤ µ (0,38 0,76 m m). Có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng tại vị trí cách vân trung tâm 3,2mm. Do k nên có 4 bức xạ cho vân sáng trùng nhau tại đó có x = 3,2 mm. Nếu đề bài hỏi thêm là những bước sóng đó có giá trị bao nhiêu.