Sự tác động tổ hợp của nhiệt – ẩm lên đời sống sinh vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Sự tác động tổ hợp của nhiệt – ẩm lên đời sống sinh vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Sự tác động tổ hợp của nhiệt – ẩm lên đời sống sinh vật:
Nhiệt và ẩm là 2 yếu tố Độ ẩm chính của khí hậu, chi phối rất mạnh đến sự phân bố và đời sống của các loài. Sự tác động tổ hợp của nhiệt – ẩm lên sinh vật được mô tả ở hình 49.1. Đây cũng được gọi là biểu đồ “vùng sống” hay “thuỷ nhiệt đồ” của một loài sinh vật theo nhiệt – ẩm. Ở vùng cực thuận, mức tử vong 0% – Mức tử vong 100% Nhiệt độ Hình 49.1. Hình vẽ mô tả tác động tổ hợp của nhiệt – ẩm. Các vòng tròn khác nhau chỉ mức tử vong của quần thể trong giới hạn nhiệt – ẩm.