Tần số tương đối của các alen và kiểu gen

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tần số tương đối của các alen và kiểu gen, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Tần số tương đối của các alen và kiểu gen:
Mỗi quần thể được đặc trưng bằng một vốn gen nhất định. Vốn gen là toàn bộ các alen của tất cả các gen trong quần thể. Vốn gen bao gồm những kiểu gen riêng biệt, được biểu hiện thành những kiểu hình nhất định. Mỗi quần thể còn được đặc trưng bởi tần số tương đối của các alen, các kiểu gen, kiểu hình. Tần số tương đối của gen (tần số alen) được tính bằng tỉ lệ giữa số alen được xét đến trên tổng số alen thuộc một lôcut trong quần thể hay bằng tỉ lệ phần trăm số giao tử mang alen đó trong quần thể. Tần số tương đối của một kiểu gen được xác định bằng tỉ số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể trong quần thể. Ví dụ, trong quần thể người được nghiên cứu ở hệ nhóm máu MN có: 298 MM, 489 MN, 213 NN thì tần số tương đối của các kiểu gen: MM là 0,298; MN là 0,489; NN là 0,213. Tần số tương đối của alen M là 0,298 + 0,489/2 = 0,5425; Tần số tương đối của alen N là 0,213 + 0,489/2 = 0,4575.