Chiều hướng tiến hoá chung của sinh giới

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Chiều hướng tiến hoá chung của sinh giới, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Chiều hướng tiến hoá chung của sinh giới:
Từ một gốc chung, dưới tác dụng của các nhân tố tiến hoá, đặc biệt của chọn lọc tự nhiên, theo con đường phân li tính trạng, sinh giới đã tiến hoá theo những chiều hướng chung sau đây : 1. Ngày càng đa dạng phong phú Từ một số ít dạng nguyên thuỷ, sinh vật đa bào đã tiến hoá theo hai hướng lớn, tạo thành giới Thực vật hiện có khoảng 25 – 30 vạn loài và giới Động vật có khoảng 1,5 triệu loài. 2. Tổ chức ngày càng cao Cơ thể đã từ dạng chưa có cấu tạo tế bào đến đơn bào rồi đến đa bào. Cơ thể đa bào ngày càng phân hoá về cấu tạo, chuyên hoá về chức năng đồng thời tăng cường sự liên hệ thống nhất. Những nhóm xuất hiện sau cùng (thú và người trong giới Động vật, cây có hoa, hạt kín trong giới Thực vật) có tổ chức cơ thể phức tạp, hoàn hảo nhất.
3. Thích nghi ngày càng hợp lí Những dạng ra đời sau thích nghi hơn đã thay thế những dạng trước đó, kém thích nghi. Trong lịch sử tiến hoá, ước tính có khoảng 25 vạn loài thực vật, 7,5 triệu loài động vật đã bị diệt vong vì không thích nghi trước sự thay đổi hoàn cảnh sống. Thích nghi là hướng cơ bản nhất.