Nhiễm sắc thể giới tính

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Nhiễm sắc thể giới tính, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Nhiễm sắc thể giới tính:
Giới tính của mỗi cá thể của loài tuỳ thuộc vào sự có mặt của cặp NST giới tính trong tế bào. Ví dụ: – XX ở giống cái, XY ở giống đực như ở người, động vật có vú, ruồi giấm, cây gai, cây chua me … – XX ở giống đực, XY ở giống cái như ở chim, ếch nhái, bò sát, bướm, dâu tây … – XX ở giống cái, XO ở giống đực như ở châu chấu. Trên NST giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn có các gen quy định các tính trạng Vùng tương đồng thường. Sự di truyền của các gen này được gọi là di truyền liên kết Với giới tính (đã được Moocgan Vùng không phát hiện lần đầu tiên trên ruồi trong đồng trên Y giấm năm 1910). Khi tiếp hợp trong giảm phân, các đoạn mà Vùng không NST X và Y bắt cặp (tiếp hợp) trong đồng trên X với nhau được coi là tương đồng. X Y Trên đoạn này, gen tồn tại thành cặp tương ứng. Phần còn lại của NST X và Y không bắt cặp với Hình 15.1. sự phân hoá các đoạn nhau, do gen trên X không có gen trên cặp NST XY của người tương ứng trên Y hoặc ngược lại, gen trên Y không có gen tương ứng trên X (hình 15.1).