Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng:
Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Phương pháp. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng đi qua M1 có vectơ chỉ phương u và đi qua M2 có vectơ chỉ phương u2. Để xét vị trí tương đối của d1 và d2, ta sử dụng phương pháp sau:. Bài tập 1. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng. Tập hợp các giá trị m thỏa mãn d1 // d2 có số phần tử là: Đường thẳng d1 đi qua A(1; 1; 2) và có vectơ chỉ phương là u1(1; 2; 1). Đường thẳng d2 đi qua B(3; 9; 2) và có vectơ chỉ phương là u. Đường thẳng d1 // d2 khi và chỉ khi u1 cùng phương với u2 và hai đường thẳng d1 và d2 không trùng nhau. B nằm trên đường thẳng d1. Do đó hai đường thẳng này luôn có điểm chung là B nên hai đường thẳng không thể song song.
Bài tập 2. Trong không gian tọa độ Oxyz, xét vị trí tương đối của hai đường thẳng. A. d1 song song với d2. B. d1 chéo với d2. C. d1 cắt d2. D. d1 trùng với d2. Vectơ chỉ phương u1(2; 2; 3) của đường thẳng d1 không cùng phương với vectơ chỉ phương u2(1; 2; 1) của d2. Suy ra d1 chéo với d2 hoặc d1 cắt d2. Vậy d1 cắt d2.