Xét dấu của tam thức bậc hai, áp dụng vào giải bất phương trình bậc hai đơn giản

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xét dấu của tam thức bậc hai, áp dụng vào giải bất phương trình bậc hai đơn giản, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Xét dấu của tam thức bậc hai, áp dụng vào giải bất phương trình bậc hai đơn giản:
Xét dấu của tam thức bậc hai áp dụng vào giải bất phương trình bậc hai đơn giản. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng Ví dụ 1: Tam thức bậc hai f(x) = x + (15 – 1)x – 45 nhận giá trị dương khi và chỉ khi Bảng xét dấu: Dựa vào bảng xét dấu f(x) > 0. Ví dụ 2: Tam thức bậc hai f(x) = -x + 3x – 2 nhận giá trị không âm khi và chỉ khi. Dựa vào bảng xét dấu f(x) > 0. Ví dụ 3: Tập nghiệm của bất phương trình 2x + 1 < 0. Ví dụ 4: Tập nghiệm của bất phương trình 6x + x -1 < 0. Dựa vào bảng xét dấu f(x) 0 khi a > 0 và A 0, khi a > 0.
Điều kiện để f(x) < 0 khi đó mệnh đề nào đúng? Vì A < 0 và a = 0 nên f(x) không đổi dấu trên IR. Câu 6: Tam thức bậc hai f(x) = 2x + 2x + 5 nhận giá trị dương khi và chỉ khi số giá trị nguyên của x để tam thức f(x) nhận giá trị âm. Dựa vào bảng xét dấu f(x) < 0 mà x nguyên. Tam thức bậc hai f(x) = x. Dương với mọi x với mọi IR. Dựa vào bảng xét dấu f(x) 0. Câu 10: Cho f(x) = x2 – 4x + 3. Câu 11: Dấu của tam thức bậc 2 được xác định như sau: Dựa vào bảng xét dấu ta được f(x) > 0 với 2 < x < 3 và f(x) < 0 với x 3. Câu 12: Tập nghiệm của bất phương trình. Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình: -x + 6x + 720. Câu 14: Tìm tập nghiệm của bất phương trình.