Xét các ion có tồn tại được trong một dung dịch hay không?

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Xét các ion có tồn tại được trong một dung dịch hay không?, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Xét các ion có tồn tại được trong một dung dịch hay không?:
Các ion chỉ cùng tồn tại trong một dung dịch khi chúng không hề phản ứng với nhau. Nếu có sự kết hợp của một số ion tạo ra chất kết tủa, chất khí hoặc chất điện li yếu thì chúng không thể tồn tại trong một dung dịch.
Ví dụ: Các ion trong dãy sau đây có tồn tại được trong cùng một dung dịch hay không (giải thích). Hướng dẫn giải a) Do có phản ứng (trắng xanh) nên 4 ion trên không thể cùng tồn tại trong 1 dung dịch. b) Do có phản ứng BaSO4 (trắng) nên 4 ion trên không thể cùng tồn tại trong 1 dung dịch. c) Vì không có sự kết hợp của 1 số ion tạo ra chất kết tủa, chất khí hoặc chất điện li yếu nên chúng có thể tồn tại trong 1 dung dịch.
d) Do có phản ứng nên 4 ion trên không thể cùng tồn tại trong 1 dung dịch. e) Do có phản ứng MgCO3 (trắng) nên 4 ion trên không thể cùng tồn tại trong 1 dung dịch. f) Do có phản ứng CuS (đen) nên 4 ion trên không thể cùng tồn tại trong 1 dung dịch.