Xác định véc-tơ và các khái niệm có liên quan

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Xác định véc-tơ và các khái niệm có liên quan, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Xác định véc-tơ và các khái niệm có liên quan:
Phương pháp giải: Dựa vào định nghĩa của các khái niệm liên quan đến véc-tơ. Dựa vào tính chất hình học của các hình hình học cụ thể. BÀI TẬP DẠNG 1: Ví dụ 1. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Hãy xác định các véc-tơ (khác 0) có điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của hình hộp ABCD.A’B’C’D và a) cùng phương với Ag, b) cùng phương AA.
Lời giải. a) Các véc-tơ có điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của hình hộp cùng phương với AB là BA; CD; DC; A’B’; B’A’; C’D’; D’C. b) Các véc-tơ có điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của hình hộp cùng phương với AA là AA’; A’A; BB’; B’B; CC’; C’C; DD;’D’D. Ví dụ 2. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Gọi 0,0 lần lượt là các giao điểm của hai đường chéo của hai đáy. Hãy xác định các véc-tơ (khác 0) có điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của hình lập phương ABCD.A’B’C’D sao cho a) bằng 00. b) bằng A0. a) Ta có 00 = AC = BB – CC – DD. b) Ta có Các véc-tơ thỏa mãn là: A) = AO = OC = PC.