Xác định tập hợp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xác định tập hợp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Xác định tập hợp:
Dạng 01. XÁC ĐỊNH TẬP HỢP. Phương pháp giải Tập hợp được mô tả theo 2 cách: Liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp. Nêu tính chất đặc trưng. Bài 01. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử ⓵ 2 2 A x x x x x 2 2 3 2 0. ⓶ 3 2 B x x x x 2 3 5 0. Lời giải: Ta giải phương trình. Do x nên 1 0 2. Cho là tập hợp các số nguyên dương chẵn không lớn hơn 10. Tìm các tập hợp sau: Ví dụ 14: 3 2 B x x x x 2 3 5 0. Ta giải phương trình hoặc x 1.
Ta giải phương trình 2 2 75 77 0 1 x x x hoặc 77 2 x. Do x nên C 1. Bài 02. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử Bài 03. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử. ⓵ Tập hợp các số chính phương. ⓶ Tập hợp các ước chung của 36 và 120. ⓷ Tập hợp các bội chung của 8 và 15. Lời giải ⓵ Tập hợp các số chính phương 0 1 4 9 16 25. ⓶ Tập hợp các ước chung của 36 và 120.
⓷ Tập hợp các bội chung của 8 và 15 0 120 240 1360. Bài 04. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng. Bài 05. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng. Bài 06. Viết mỗi tập hợp sau đây theo cách nêu tính chất đặc trưng. ⓵ Tập hợp các điểm M trên mặt phẳng P, thuộc đường tròn tâm O và đường kính 2R. ⓶ Tập hợp các điểm M trên mặt phẳng P, thuộc hình tròn tâm O.
Lời giải ⓵ Tập hợp các điểm M trên mặt phẳng P, thuộc đường tròn tâm O và đường kính 2R A M P OM R với O là điểm cố định cho trước. ⓶ Tập hợp các điểm M trên mặt phẳng P thuộc hình tròn tâm O B M P OM R với O là điểm cố định cho trước. Bài 07. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng? Bài 08. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.
Bài 09. ⓵ Cho A là tập hợp các số chẵn có hai chữ số. Hỏi A có bao nhiêu phần tử? ⓶ Cho B là tập hợp các số lẻ có ba chữ số. Hỏi B có bao nhiêu phần tử? ⓷ Cho C là tập hợp các số nguyên dương bé hơn 500 và là bội của 3. Hỏi C có bao nhiêu phần tử? Lời giải ⓵ Cho A là tập hợp các số chẵn có hai chữ số. Hỏi A có bao nhiêu phần tử? Mỗi số tự nhiên chẵn có dạng 2k k3. Theo giả thiết ta có 10 2 100 k.
Suy ra A k k k 2 5 5. Vậy A có 45 phần tử. ⓶ Cho B là tập hợp các số lẻ có ba chữ số. Hỏi B có bao nhiêu phần tử? Ta có B 100 103 999. Các phần tử của B hơn kém nhau 2 đơn vị nên số phần tử là 999 101 1 500 số. ⓷ Cho C là tập hợp các số nguyên dương bé hơn 500 và là bội của 3. Hỏi C có bao nhiêu phần tử? Mỗi số nguyên dương là bội của 3 có dạng 3k k. Theo giả thiết ta có 0 3 500 k. Suy ra A k 3 0 167. Vậy A có 166 phần tử.