Xác định số oxi hóa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xác định số oxi hóa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Xác định số oxi hóa:
Số oxi hóa của các nguyên tố đơn chất luôn bằng 0. + Trong hầu hết các hợp chất, số oxi hóa của H là +1 (trừ hiđrua kim loại như NaH, CaH …), của O là -2 (trừ OF2 và peoxit như H2O2, Na2O, KO …). Tổng số số oxi hóa của các nguyên tố trong phân tử bằng 0. – Tổng số số oxi hóa của các nguyên tố trong ion bằng điện tích của ion.
Bài 1: Trong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử? Kể tên các ion đa nguyên tử đó: Na3PO4, K2SO4, NH4NO3, NaCl, NH4Cl, Ca(OH)2. Hướng dẫn giải Na3PO4, K2SO4, NH4NO3, NH4Cl, Ca(OH)2 chứa ion đa nguyên tử, gồm các ion: PO3- (anion photphat), SO42- (anion sunfat), NH4+ (cation amoni), NO3- (anion nitrat), OH- (anion hiđroxit). Bài 2: Cho các ion và chất sau đây. Ion nào thuộc ion đơn nguyên tử. Phân tử nào chứa ion đa nguyên tử. Bài 3: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: Số oxi hóa của Na trong Na+ là +1, của Cu trong Cu2+ là +2, của Fe trong Fe2+ là +2, của Fe trong Fe3+ là +3, của Al trong Al3+ là +3.
Bài 4: Chọn công thức phân tử của các chất trong đó S có số oxi hóa lần lượt là: -2, 0, +4, +6 và các chất trong đó N có số oxi hóa lần lượt là: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5. Bài 5: Xác định số oxi hóa của S, Mn, C, Cl, Cr, Fe trong các chất Bài 6: Xác định số oxi hóa của lưu huỳnh, clo, mangan, nitơ trong các đơn chất, hợp chất và ion Bài 7: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các ion Bài 8: Viết sơ đồ electron biểu diễn các quá trình biến đổi số oxi hóa Hướng dẫn giải Khi viết sơ đồ electron biểu diễn quá trình biến đổi số oxi hóa, ta chỉ cần lấy số lớn trừ số nhỏ sẽ được số electron. Số lớn nằm bên vế nào thì cộng số electron bên vế đó.